Ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανός συχνά καλεῖται ὄχι νά παρακούσει,
ἀλλά νά ὑπερβεῖ τόν νόμο, ὅταν αὐτός ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ.

mardi 18 décembre 2018

Le principe de Peter s'applique à tous…


Un chef d’état (?) s’entraînant à distribuer au peuple de l’argent 
qu’il ne sait même pas où trouver...


Selon le principe de Peter, « dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence », avec pour corollaire que « avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité ».

1 commentaire:

Maxime M a dit…

Quand ceux qui ont placé cet homme "à la tête" du pays évalueront qu'il ne répond plus à leurs attentes, il sera tout simplement "viré" même si c'est présenté comme une "démission" volontaire… mais ce ne sera pas très grave pour lui on le recasera ailleurs